تولبار
تجربه های آموزشی - نمونه طرح درس پایه ی دوم
نمونه طرح درس پایه ی دوم پنجشنبه ۱۶ دی۱۳۸۹ 9:9
                          

مشخصات کلي

نام درس: رياضي پايه ي دوم.                        مدت:45دقيقه                                                                           صفحه:

تهيه کننده:                                           شماره ي طرح:                                                                         موضوع:جمع

هدف کلي

جمع هاي اساسي نوع دوم

هدفهاي جزئي

دانش آموزان بتوانندشکل هاي مربوط به جمع اساسي را جدا کنند، بايک بسته ي ده تايي ويکتايي مابين2تا9يک عدد دورقمي درست کنند.

رفتارهاي ورودي

ارتباط حاصل جمع يک بسته ي ده تايي با چند يکي را با حاصل جمع اساسي را بيان کند.

روش ها

ايفاي نقش ، پرسش وپاسخ ، نمايشي(مجسم ، نيمه مجسم ، مجرد)

موادآموزشي

خوددانش آموزان ، مهره هاي رنگي ، کتاب ، تابلو ، گچ.

مدل کلاسي

گروهي ، گرد ، يو

نحوه تعامل

نوشتن چند تمرين در تابلو ، انجام تمرينات درکتاب ، رفع اشکالات ، وکنترل

مفاهيم کليدي

جمع يک بسته ي ده تايي وباچنديکي ، وحاصل جمع دوعدد يک رقمي باهم.

ارائه ي زمان

آمادگي ايجادانگيزه

حضور وغياب ، توجه به روحيه ي دانش آموزان ، جمع هاي که حاصل آن ها يک رقمي است به ياد

بسپارند.

 

دقيقه

5

ارزشيابي

تشخيصي

دادن چند تمرين درتابلو وحل آنها از جمع اساسي نوع اول جدول ارزشهاي مکاني يکي وده تايي.

 

                      نمونه فعاليتهاي معلم                                                       نمونه فعاليتهاي دانش آموز

دقيقه

5

ارائه ي درس

براي بدست آوردن حاصل جمع    =5+7

ابتدا 7 نفر دانش آموزبه پاي تابلو آورده بعد 5 نفرراصدا کرده بعد از سؤال که چند نفر درسمت راست وچند نفردرسمت چپ ، دوباره يک نفر را صدا کرده تا باآنها يک دسته ده تايي

جداکندوبيان کند چند يکي باقي مي ماند...

نيمه مجسم انجام چند تمربن درتابلو وحل آنها توسط دانش آموزان.

پاسخ به تمرينات ، تابلوجمع ها(ايجادآمادگي)

جدا کردن دسته هاي ده تايي وبيان يکي درسمت چپ.

انجام تمرينات مربوط به درس جمع اساسي نوع دوم فعاليت گروهي براي رفع اشکالات همديگر.

دقيقه       15

 

ارزشيابي تکويني

دادن تکاليف پاياني درس جديد.

دقيقه

5

نتيجه گيري جمع بندي

دانش اموزان بعد از تدريس وآموزش ياد خواهند گرفت که جمع دو عدديک رقمي با حاصل دورقمي از بسته ي ده تايي چقدر يکي درست مي شودو در جمع دوعدد يک رقمي با حاصل دورقمي اول بايد عددبزرگتر نوشته شود.

دقيقه

5

ارزشيابي پاياني

سوالات تمريني با توجه به شکل حاصل عبارات زير را بدست آورند(تابلو ، دفتررياضي)

دقيقه

5

تعين

تکاليف

دادن تکاليف پايان درس واز دانش آموزان مي خواهيم تمرينات صفحه ي 41الي40 رايک بار ديگر در دفتر رياضي بنويسند وچند تمرين ديگر با کمک پدر ومادر خود انجام دهند.


مشخصات کلي

نام درس: رياضي پايه ي دوم.     مدت:45  دقيقه                            صفحه:

تهيه کننده:                     طرح درس:  شماره           موضوع:جمع                            

هدف کلي

جمع هاي اساسي نوع دوم

هدفهاي جزئي

دانش آموزان بتوانندشکل هاي مربوط به جمع اساسي را جدا کنند، بايک بسته ي ده تايي ويکتايي مابين2تا9يک عدد دورقمي درست کنند.

رفتارهاي ورودي

ارتباط حاصل جمع يک بسته ي ده تايي با چند يکي را با حاصل جمع اساسي را بيان کند.

روش ها

ايفاي نقش ، پرسش وپاسخ ، نمايشي(مجسم ، نيمه مجسم ، مجرد)

موادآموزشي

خوددانش آموزان ، مهره هاي رنگي ، کتاب ، تابلو ، گچ.

مدل کلاسي

گروهي ، گرد ، يو

نحوه تعامل

نوشتن چند تمرين در تابلو ، انجام تمرينات درکتاب ، رفع اشکالات ، وکنترل

مفاهيم کليدي

جمع يک بسته ي ده تايي وباچنديکي ، وحاصل جمع دوعدد يک رقمي باهم.

ارائه ي زمان

آمادگي ايجادانگيزه

حضور وغياب ، توجه به روحيه ي دانش آموزان ، جمع هاي که حاصل آن ها يک رقمي است به ياد

بسپارند.

 

دقيقه

5

ارزشيابي

تشخيصي

دادن چند تمرين درتابلو وحل آنها از جمع اساسي نوع اول جدول ارزشهاي مکاني يکي وده تايي.                                                           نمونه فعاليتهاي معلم                           نمونه فعاليتهاي دانش آموز

دقيقه

5

ارائه ي درس

براي بدست آوردن حاصل جمع    =5+7

ابتدا 7 نفر دانش آموزبه پاي تابلو آورده بعد 5 نفرراصدا کرده بعد از سؤال که چند نفر درسمت راست وچند نفردرسمت چپ ، دوباره يک نفر را صدا کرده تا باآنها يک دسته ده تايي

جداکندوبيان کند چند يکي باقي مي ماند...

نيمه مجسم انجام چند تمربن درتابلو وحل آنها توسط دانش آموزان.

پاسخ به تمرينات ، تابلوجمع ها(ايجادآمادگي)

جدا کردن دسته هاي ده تايي وبيان يکي درسمت چپ.

انجام تمرينات مربوط به درس جمع اساسي نوع دوم فعاليت گروهي براي رفع اشکالات همديگر.

دقيقه       15

 

ارزشيابي تکويني

دادن تکاليف پاياني درس جديد.

دقيقه

5

نتيجه گيري جمع بندي

دانش اموزان بعد از تدريس وآموزش ياد خواهند گرفت که جمع دو عدديک رقمي با حاصل دورقمي از بسته ي ده تايي چقدر يکي درست مي شودو در جمع دوعدد يک رقمي با حاصل دورقمي اول بايد عددبزرگتر نوشته شود.

دقيقه

5

ارزشيابي پاياني

سوالات تمريني با توجه به شکل حاصل عبارات زير را بدست آورند(تابلو ، دفتررياضي)

دقيقه

5

تعين

تکاليف

دادن تکاليف پايان درس واز دانش آموزان مي خواهيم تمرينات صفحه ي 41الي40 رايک بار ديگر در دفتر رياضي بنويسند وچند تمرين ديگر با کمک پدر ومادر خود انجام دهند.

دقيقه

5

 

 

                                               

            

شخصات کلي

نام درس:علوم پايه ي دوم.           صفحه:        مدت:۴۵دقيقه               تاريخ:

تهيه کننده:                     شماره ي طرح:                     موضوع :  ماده چيست؟    

هدف کلي

ماده چيست؟

هدفهاي جزئي

موادچند حالت دارد- جامدات ازخود شکل دارند-مايعات شکل ظرف را به خود ميگيرد-گازها شکل ندارند.و...

رفتارهاي ورودي

چندچيز نام ببرند که در اطرف خودشان هست-ومقايسه اينکه کدامها شکل ندارند وقابل لمس هستند

روش ها

استقرائي-پرسش وپاسخ-مجرد

موادآموزشي

برگ هاي سفيدکاغذ به تعدادگروه ها

مدل کلاسي

گروهي(گرد-يو)

نحوه تعامل

پاسخ به سوالات معلم-همکاري افراد گروه با يکديگر-اظهار نظرات

مفاهيم کليدي

ماده -  جامد - گاز -  مايع- آب   هوا - يخ

ارائه زمان

آمادگي ايجادانگيزه

حضورغياب-توجه به روحيه ي دانش آموزان- به اطراف خود نگاه کنند- چيزهايي که مي بينندنام ببرند- توجه به تصاوير درس.

5دقيقه

ارزشيابي

تشخيصي

چندچيز در اطراف خود مي بينند بشمارند وبيان کنند که آب شکل ثابت ندارندولي ميز ،کتاب،شکل ثابت دارند- هوا يک چيز است که ما نمي بينيم ،وجودآن را بيان کنند.

 

5دقيقه

ارئه ي درس            

ابتدا از دانش آموزان خواسته چيزهايي که در اطراف خود دارند روي کاغذ بنويسيدوآب،    وبادکنکي که ازهوا پرشده نيزبه کلاس برده و ن

آن ها را باهم مقايسه کنندوبراي نوشته هاي  موادخود جدولي رسم وطبقه بندي کنند(دفترعلوم).

بعد سوال در مورددليل طبقه بندي ها.

 

بصورت گروهي اسامي چيزهايي که به ذهنشان     مي آيدنوشته طبقه بندي کنند وحالتهاي آن ها را به ذهني بيان ودليل بياورند.

گزارشي از اين که بعضي شکل ثابت دارند درآب هم شکلشان تغييرنمي کندوشکلشان را مي توانيم بکشيم وبعضي چيز ها هستند که نمي توان شکلشان را  بکشيم.

 

دقيقه        15

ارزشيابي تکويني

چه چيز هائي را مي توان ديدآيا همه آنها شکل دارند،مي توان شکلشان راکشيد.

5دقيقه

نتيجه گيري جمع بندي

چيز هاي که در اطراف خود مي بينيم ماده است ماده سه حالت دارد،جامد،مايع،گاز.

5دقيقه

ارزشيابي پاياني

جامدات آيا از خود شکل دارندمي توان شکل آنها راکشيد- مايع چگونه است وگاز چگونه ماده اي است وآيا هوا يک نوع گاز است.

5دقيقه

تعين

تکاليف

گزارشي از يک مغازه دار(سوپرمارکت)موادرا چگونه طبقه بندي مي کند

کشيدن حالتهاي ماده ودادن توضيحات آنها روي مقوا يا دفتر علوم.

5دقيقه


                                                                                         


نوشته شده توسط علی رئوفی  | لینک ثابت |